Кривични законик

Изменама и допунама Кривичног законика (Службени гласник РС, бр. 72/09) уведене су одређене измене у вези са чланом 388. који дефинише кривично дело трговине људима и одређује распон запрећених казни. Измене које се уводе односе се на пооштравање запрећених казни. За основни облик овог кривичног дела запрећена је казна од три до дванаест година док је минимална казна за трговину децом, уместо три повећана на пет година затвора. Посебну околност представља и чињеница ако је дело извршила организована криминална група уз напомену да је уведена и казна за кориснике услуга у случају да су знали или да су могли да знају да се ради о жртви трговине људима.

НАЧИНИ ИЗВРШЕЊА

РАДЊЕ ИЗВРШЕЊА

ЦИЉ- ПОСЛЕДИЦА

 • сила или претња,
 • довођење у заблуду или одржавање у заблуди,
 • злоупотреба овлашћења, поверења, односа зависности, тешких прилика другог,
 • задржавање личних исправа или
 • давање или примањем новца или друге користи
 • врбује,
 • превози,
 • пребацује,
 • предаје,
 • продаје,
 • купује,
 • посредује у продаји,
 • сакрива или држи друго лице
 • експлоатација рада,
 • принудног рада,
 • вршење кривичних дела,
 • проституције или друге врсте сексуалне експлоатације,
 • просјачење,
 • употреба у порнографске сврхе,
 • успостављање ропског или њему сличног односа,
 • одузимање органа или дела тела или
 • коришћење у оружаним сукобима


КРИВИЧНИ ЗАКОНИК

(“Службени гласник РС” бр. 85/200588/2005107/200572/2009 и 111/2009)

Трговина људима

Члан 388.

(1) Ко силом или претњом, довођењем у заблуду или одржавањем у заблуди, злоупотребом овлашћења, поверења, односа зависности, тешких прилика другог, задржавањем личних исправа или давањем или примањем новца или друге користи, врбује, превози, пребацује, предаје, продаје, купује, посредује у продаји, сакрива или држи друго лице, а у циљу експлоатације његовог рада, принудног рада, вршења кривичних дела, проституције или друге врсте сексуалне експлоатације, просјачења, употребе у порнографске сврхе, успостављања ропског или њему сличног односа, ради одузимања органа или дела тела или ради коришћења у оружаним сукобима, казниће се затвором од три до дванаест.

 

(2) За дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу учинилац ће се казнити казном прописаном за то дело и кад није употребио силу, претњу или неки други од наведених начина извршења.

(3) Ако је дело из става 1. овог члана учињено према малолетном лицу, учинилац ће се казнити затвором најмање пет година.

 

(4) Ако је услед дела из ст. 1. и 3. овог члана наступила тешка телесна повреда неког лица, учинилац ће се казнити затвором од пет до петнаест година.

(5) Ако је услед дела из ст. 1. и 3. овог члана наступила смрт једног или више лица, учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

(6) Ко се бави вршењем кривичног дела из ст. 1. до 3. овог члана или је дело извршено од стране групе, казниће се затвором најмање пет година.

(7) Ако је дело из ст. 1. до 3. овог члана извршено од стране организоване криминалне групе, учинилац ће се казнити затвором најмање десет година.

(8) Ко зна или је могао знати да је лице жртва трговине људима, па искористи њен положај или другоме омогући искоришћавање њеног положаја ради експлоатације предвиђене ставом 1. овог члана, казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(9) Ако је дело из става 8. овог члана учињено према лицу за које је учинилац знао или је могао знати да је малолетно, учинилац ће се казнити казном затвора од једне до осам година.

(10) Пристанак лица на експлоатацију или на успостављање ропског или њему сличног односа из става 1. овог члана не утиче на постојање кривичног дела из ст. 1, 2. и 6. овог члана.

 

Појам и облици

Фазе

Међународне конвенције

Сродна кривична дела

Закон о јавном реду и миру