ЗАКОНИ

( у пдф формату)

1. Закон о јавним службама

2. Закон о социјалној заштити

3. Породични закон

4. Закон о заштити података о личности

5. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

6. Закон о заштитнику грађана

7. Кривични законик

8. Законик о кривичном поступку- престаје да важи 15.01.13.г

9. Законик о кривичном поступку- примењује се од 15.01.13.г

10. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица

11. Закон о одузимању имовине проистеке из кривичног дела

12. Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку

13. Закон о странцима

14. Закон о азилу

15. Закон о јавном реду и миру

16. Закон о прекршајима

17. Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља

18. Закон о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним и наследним односима

19. Закон о здравственој заштити

20. Закон о наслеђивању

21. Закон о забрани дискриминације

22. Закон о раду

23. Закон о безбедности и здрављу на раду

24. Закон о спречавању злостављања на раду

25. Закон о платама у државним органима и јавним службама

26. Закон о јавним набавкама