МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ

(у пдф формату)

1. Конвенција о ропству (1926)

2. Универзална декларација о људским правима УН (1948)

3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода (1950)

4. Конвенција о укидању принудног рада (1957.г)

5. Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1966)

6. Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966)

7. Конвенција о забрани свих облика дискриминације жена (1979.)

8. Декларација о основним правима жртве криминалитета и жртве злоупотреба власти (1985)

9. Конвенција о правима детета (1989.г)

10. Конвенција о забрани најгорих облика дечијег рада (1999.г)

11. Конвенција УН против транснационалног организованог криминала (2000)

12. Факултативни протокол уз конвенцију о правима детета у погледу укључивања деце у оружане сукобе (2000.г)

13. Факултативни протокол уз конвенцију о правима детета о продаји деце, дечијој проституцији и дечијој порнографији (2000.г)

14. Палермо протокол - Допунски протокол за спречавање,сузбијање и кажњавање трговине људима нарочито женама и децом (2000.г)

15. Конвенција Савета Европе против трговине људима (2005.г)