ПОЈАМ И ОБЛИЦИ - ДЕФИНИЦИЈА

Трговина људима је друштвени феномен који има утицај на готово читаву планету. Kада тај исти проблем не прави разлику између развијених и земаља у транзицији, попут најгоре епидемије погађа милионе деце, жена и мушкараца, а са друге стране доноси милијарде долара профита криминалцима широм планете, када 21 век увелико тече а и даље се чују фразе попут ропства, принуде, трговања органима, онда морамо имати у виду да се у борбу против ТРГОВИНЕ ЉУДИМА мора укључити све расположиве друштвене ресурсе и алармирати целокупну мeђународну заједницу. Жртве трговине људима немају слободу кретања и слободу избора јер су јој негирана сва људска права. Трговина дрогом, трговина оружјем и трговина људима су три најпрофитабилније криминалене делатности. Велика материјална корист, минимални трошкови и мали проценат осуђених трговаца људима представљају значајне параметре који опредељују многе криминалце и организоване групе да се "баве" овим криминалним активностима.

Трговина људима подразумева куповину и продају неке особе ради њене експлоатације до које долази услед употребе силе, претње, преваре, заблуде, злоупотребе овлашћења, злоупотребе тешког положаја, отмице итд. Пристанак жртве на експлоатацију не мења чињеницу да се ради о трговини људима и не може представљати околност која искључује постојање овог кривичног дела. 

Трговина људима се јавља у више облика:

  • Радна експлоатација,
  • Принудни рад,
  • Принудни брак,
  • Трговина људима ради усвојења,
  • Принудно просјачење,
  • Принуда на вршење кривичних дела,
  • Принудна проституција или неки други облик сексуалне експлоатације,
  • Трговина органима,
  • коришћења у оружаним сукобима.

Незапосленост, социјална искљученост, дискриминација, насиље, сиромаштво, све су то неки од многобројних фактора који утичу да неко постане жртва трговине људима. 

 

Фазе

Међународне конвенције

Кривични законик

Сродна кривична дела

Закон о јавном реду и миру

 

Законска регулатива

 


Полазећи од система социјалне заштите најзначајније је напоменути да Закон о социјалној заштити препознаје потенцијалне жртве, односно жртве трговине људима као кориснике услуга социјалне заштите (члан 41. став 2. тачка 7.). Јако важне чине се и одредбе Породичног закона које Центри за социјални рад непосредно примењују у регулисању породично правне и старатељске заштите корисника посебно када су у питању малолетна лица и лица лишена пословне способности.

Уз мере породично- правне заштите потенцијалним жртвама односно жртвама трговине људима под законским условима обезбеђује се остваривање права на материјална давања, обезбеђује се одговарајућа правна помоћ уз обавезно благовремено информисање жртве о њеним правима. У остваривању свеобухватне заштите својих корисника центар за социјални рад односно Центар за заштиту жртава трговине људима сарађује са другим државним и недржавним органима, а све у циљу обезбеђивања најбољег интереса корисника. Центри за социјални рад остварују искључиву надлежност у погледу предузимања свих горе наведених активности када су у питању малолетна лица и лица лишена пословне способности док Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд своја јавна овлашћења остварује када су у питању одрасла, пунолетна лица жртве трговине људима.

Стицање статуса жртве трговине људима подразумева поступак идентификације који спроводи искључиво Центар за заштиту жртава трговине људима чиме се одређена особа идентификована као жртва трговине људима уводи у систем социјалне заштите.

Рад са жртвама трговине људима подразумева примену бројних националних и међународних норми. Издвојена је листа прописа релевантних са аспекта заштите, остваривања права и подршке потенцијалним жртвама и жртвама трговине људима. Ова листа свакако није коначна и биће ажурирана у зависности од доношења нових и промене постојећих норми.

Законе, подзаконска акта и међународне конвенције погледајте на следећим линковима:

ЗАКОНИ   

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ          

МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ