ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020.

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима за 2020.г од дана 27.12.2019.г  усвојен је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2020. годину.

План јавних набавки за 2020. годину можете преузети овде.  

Измене и допуне плана јавних набавки за 2020. годину можете преузети овде

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА -

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95 И ДИЗЕЛ ГОРИВО

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 657/20 од 18.03.2020.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – бeзоловни бензин БМБ 95 - шифра из општег речника јавних набавки 09132100 и дизел гориво - шифра из општег речника јавних набавки 09134200 путем  електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача. У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 658/1/20 од 18.03.2020.године.

Крајњи рок за достављање понуда: четвртак, 26.03.2020. године до 12:00ч

Јавно отварање понуда: четвртак, 26.03.2020. године у 12ч 30мин

 Преузмите документацију:

1.Одлука о покретању поступка

2. Позив за подношење понуда

3. Конкурсна документација

4. Записник о отварању понуда

5.Извештај о стручној оцени понуда

6. Одлука о додели уговора

7. Обавештење о закљученом уговору

 

  

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019.

 

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима дана 11.03.2019. године усвојен је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2019. годину.

Измене и допуне плана јавних набавки за 2019. годину можете прузети овде 

План јавних набавки за 2019. годину можете преузети овде


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА -

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 440/19 од 12.03.2019.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – бeзоловни бензин БМБ 95 - шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача. У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 447/1/19 од 13.03.2019.године.

Крајњи рок за достављање понуда: четвртак, 21.03.2019. године до 12:00ч

Јавно отварање понуда: четвртак, 21.03.2019. године у 12ч 30мин

 Преузмите документацију:

 1. Позив за подношење понуда
 2. Конкурсна документација
 3. Записник о отварању понуда
 4. Извештај о стручној оцени понуда
 5. Одлука о додели уговора
 6. Обавештење о закљученом уговору

 

Јавне набавке Центра за заштиту жртава трговине људима из претходних година можете погледати испод 


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

 

JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ -

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.1775/18 од дана  09.11.2018.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – путнички аутомобил за потребе Центра за заштиту жртава трговине људима. У складу са наведеномОдлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 1776/1/18 од 13.11.2018.године.


Рок за достављање понуда је среда 21.11.2018.године до 12.часова.
Јавно отварање понуда обавиће се исто гдана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

1. Одлука о покретању поступка

2. Решење о образовању комисије

3. Позив за подношење понуда

4. Конкурсна документација

5. Одлука о додели уговора

6. Обавештење о закљученом уговору

2018.

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима од дана 31.01.2018.године, директор Центра за заштиту жртава трговине људима донео је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2018. годину. Овим планом јавних набавки се уређују набавке добара, услуга и радова планираних у 2018. години. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ се састоји од Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

План јавних набавки за 2018. годину можете преузети овде

Измене и допуне Плана јавних набавки за 2018. годину можете преузети овде.


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ПУТНИЧКИ АУТОМОБИЛ -

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 825/18 од дана  25.05.2018. године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – путнички аутомобил за потребе Центзра за заштиту жртава трговине људима. У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 836/1/17 од 28.06.2018.године.


Рок за достављање понуда је уторак 05.05.2018.године до 12.часова.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

1. Одлука о покретању поступка

2. Решење о образовању комисије

3. Позив за подношење понуда

4. Конкурсна документација

5. Извештај о стручној оцени понуда

6. Одлука о додели уговора

7. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА -

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 107/17 од 24.01.2017.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – бњзоловни бензин БМБ 95 - шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача. У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 108/1/17 од 24.01.2017.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 24.01.2017.године.

Рок за достављање понуда је среда 01.02.2017.године до 12.часова.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

1. Позив за поношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Записник о отварању понуда
4. Извештај о стручној оцени понуда
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016.

 

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима од дана 26.07.2016. године, директор Центра за заштиту жртава трговине људима донео је ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2016. годину. Овим планом јавних набавки се уређују набавке добара, услуга и радова планираних у 2016.години. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ се састоји од Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

Измењен и допуњен План јавних набавки за 2016. Годину можете преузети овде:


На основу члана 22.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Центар за заштиту жртава трговине људима објављује:


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА -

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 62/16 од 25.01.2016.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности - бензин Евро Премиум БМБ 95 - шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 63/1/16 од 25.01.2016.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 25.01.2016.године.

Рок за достављање понуда је уторак 02.02.2016.године до 12.часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 3. ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
 4. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ПРОЦЕНИ
 5. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015.

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима бр. 235/15 од дана 27.01.2015.године, директор Центра за заштиту жртава трговине људима донео је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2015. годину. Овим планом јавних набавки се уређују набавке добара, услуга и радова планираних у 2015. години. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ се састоји од Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

План јавних набавки за 2015. годину можете преузети овде.


На основу члана 22. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 и 68/15), Центар за заштиту жртава објавио је свој интерни акт којим се регулише поступак јавне набавке унутар наручиоца.

Правилник о јавним набавкама можете преузети испод:

Правилник о јавним набавкама


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ПРАВНИХ-АДВОКАТСКИХ УСЛУГА

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 299/15 од 13.02.2015.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности - Правне-адвокатске услуге- шифра из општег речника јавних набавки 79112000.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 300/1/15 од 13.02.2015.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 13.02.2015.године.

Рок за достављање понуда је понедељак 23.02.2015.године до 12.часова. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 3. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
 4. РЕШЕЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА -

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 241/15 од 29.01.2015.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности - бензин Евро Премиум БМБ 95 - шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 242/1/15 од 29.01.2015.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 29.01.2015.године.

Рок за достављање понуда је понедељак 09.02.2015.године до 12.часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
 4. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 5. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 6. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА - ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

2014

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима бр. 177/14 од дана 22.01.2014.године и овлашћења из члана 32. Статута, директор Центра за заштиту жртава трговине људима донео је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2014. годину.  Овим планом јавних набавки се уређују набавке добара, услуга и радова планираних у 2014. години. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ се састоји од Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

План јавних набавки за 2014. годину можете преузети испод:

 Преузми овде


 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –

- НАБАВКА ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА -


Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1217/14 од 20.11.2014.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – Теренско возило - шифра из општег речника јавних набавки 34113300.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 1219/1/14 од 20.11.2014.године. 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 20.11.2014.године.

Рок за достављање понуда је 28.11.2014.године до 12. часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 1219/14 од 20.11.2014.г

 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 1219/1/14 од 20.11.2014.г

 3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 4. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА -

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 304/14 од 23.01.2014.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности - бензин Евро Премиум БМБ 95 - шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 314/1/14 од 27.01.2014.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 27.01.2014.године.

Рок за достављање понуда је 03.02.2014.године до 12. часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 314/14 од 27.01.2014.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 314/1/14 од 27.01.2014.године  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр 331-14 дана 05.02.2014. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 357/14 од 12.02.2014. године

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА + ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

 

Служба за координацију заштите жртава трговине људима

Служба за координацију заштите жртава трговине људима као посебна организациона јединица Центра обавља следеће послове:

 • идентификација жртава трговине људима;
 • процена ризика, снага, стања, потреба жртава трговине људима и других особа  у њиховом окружењу;
 • израђује индивидуалне планове услуга заштите;
 • упућује корисника центру за социјални рад, установи за смештај корисника другом пружаоцу услуга односно другој установи ради реализације мера заштите и пружања услуга;
 • врши послове праћења реализације планираних мера заштите;
 • кординира процесом заштите жртава трговине људима;
 • обавља послове координације добровољног повратка жртве у земљу порекла;
 • сарађује са надлежним органима, организацијама и другим службама са циљeм заштите жртава;
 • координира активностима у вези припреме жртве за учешће у судским поступцима
 • прикупља информације о расположивим програмима заштите жртава; расположивим услугама у циљу пружања помоћи и подршке жртвама трговине људима;
 • води евиденцију и документацију у складу са прописима који уређују ову област
 • води базе података о идентификованим жртвама;
 • обавља друге послове у складу са законом, татутом и другим општим актима Центра.

Служба има руководиоца и четири стручна радника. 

 Информатор о раду Центра за заштиту жртава трговине људима (у даљем тексту: Информатор) сачињен је складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и  Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Сл. гласник РС“ бр. 68/10 од 14.09.2010.г).

 Преузмите информатор о раду у пдф формату
1 Информатор о раду за 2020.
2 Информатор о раду за 2019.
3 Информатор о раду за 2018.
4 Информатор о раду за 2017.
5 Информатор о раду за 2016.
6 Информатор о раду за 2015.
7 Информатор о раду за 2014.
8 Информатор о раду за 2013.