yellow folder Општи акти ЦЗЗТЉ
 
 yellow folder Планови рада
 
yellow folder Финансијски планови
 
yellow folder Информатор о раду
 
yellow folder Извештаји о раду
 
yellow folder Годишњи извештаји о финансијском пословању

 

Прихватилиште за жртве трговине људима

Успостављањем Прихватилишта као посебне организационе јединице реализоваће се програмске активности које подразумевају:

 • задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног окружења (обезбеђивање исхране у складу са стањем и потребама корисника, давање преписане терапије, санирање и нега мањих повреда, набавка одеће и обуће, прање и пеглање постељног рубља, пратња корисника приликом одласка код лекара и др...)

 • очување и развој потенцијала корисника ( организовање радно-окупационих и едукативних радионица којим се подрстичу нова знања и вештине, подршка у одржавању контаката са билошком породицом и другим особама значајним за корниска, развој вештина самозаштите, развој вештина комуникације, развој вештина и знања потребних за самосталан живот и живот у заједници и др...)

 • правна подршка ( регулисање грађанско-правног статуса жртве, пружање правне помоћи, обезбеђивање комуникације корисника са дипломатско конзуларним представништвима, подршка и послови припреме корисника ради сведочења и учешћа у судским поступцима  и др...)

 • подршка при школовању и запошљавању ( обезбеђивање информација о могућностима школовања корисника, подршка корисника у наставку школовања, регулисање статуса корисника код службе за запошљавање, и испитивање могућности запошљавања и подршка у тражењу посла и др..) 

Прихватилиште према општима актима Центра има руководиоца и четири стручна радника. 

Делатност Центра за заштиту жртава трговине људима

Центар за заштиту жртава трговине људима (даље: Центар) је установа у систему социјалне заштите чија је основна делатност усмерена ка свеобухватној заштити жртава трговине људима. Заштита жртава трговине људима је од општег интереса јер трговина људима представља најтежи облик кршења људских права и једну од најпрофитабилнијих криминалних активности. Делатност Центра подразумева како идентификацију и утврђивање статуса жртве трговине људима, тако и свеобухватну координацију активности свих субјеката на националном нивоу, активности које се тичу заштите права и интереса жртава трговине људима.

У том смислу, Центар координира активностима пружања услуга социјалне заштите жртвама трговине људима, сарађује са центрима за социјални рад, установама за смештај корисника, МУП-ом, јавним тужилаштвима, судовима, удружењима грађана и другим службама и организацијама, с циљем обезбеђивања најбољег интереса и безбедности жртава трговине људима.

Делатност Центра прецизно је дефинисана чланом 9. Статута према којем Центар покривајући целу територију Републике Србије:

 • врши процену стања, потреба, снага и ризика жртава трговине људима и на основу показатеља који указују да је лице жртва, идентификацију, у складу са законским овлашћењима у домену регистроване делатности, с циљем обезбеђења одговарајуће помоћи и подршке, као и процену и других значајних особа у њиховом окружењу;
 • израђује индивидуалне планове пружања услуга и заштите жртава трговине људима;
 • врши праћење реализације планова услуга и заштите, као и исхода заштите и подршке жртава;
 • координира активностима пружања услуга социјалне заштите жртвама трговине људима, у складу са утврђеним потребама и приоритетима у складу са законским овлашћењима у домену регистроване делатности, и сарађује са центрима за социјални рад, другим органима, службама и организацијама, с циљем реинтеграције, добровољног повратка у државу порекла, односно другог начина обезбеђивања најбољег интереса и безбедности жртава трговине људима;
 • иницира активности у циљу успоставања и унапређења сарадње и механизама, за заштиту жртава трговине људима на националном и међународном нивоу;
 • пружа услуге ургентног прихвата жртвама трговине људима;
 • води евиденцију и документацију о корисницима и пруженим услугама помоћи и подршке жртвама, у оквиру регистроване делатности, у складу са законом;
 • учествује у истраживањима у области трговине људима и заштитом жртава трговине људима;
 • учествује у пројектним активностима и иницира упаређења система
 • израђује и издаје стручну литературу од значаја за заштиту жртава трговине људима;
 • информише заједницу о својим пословима и промовише свој рад путем годишњих извештаја, коришћењем интернет сајта, брошура и сл, а у складу са својим прогрмом рада и стратегијом информисања;
 • организује конференције и семинара с циљем унапређења заштите жртава трговине људима;
 • обавља и друге послове у складу са законом, стандардима и другим прописом.
             

У складу са нормама о класификацији делатности, претежна делатност Центра је 88.99 "остала непоменута социјална заштита без смештаја".

            Центар за заштиту трговине људима обавља своју делатност кроз две организационе јединице чији се међусобни односи заснивају на начелима сарадње, одговорности, правовременог информисања уз усклађивање стручних поступака, приступа и процедура у раду са корисницима. Организационе јединице Центра су:

            За сада у оквиру Центра функционише само Служба за координацију заштите жртава трговине људима.

ПРЕУЗМИТЕ ИНФО ЛИФЛЕТ PDF

Служба за координацију заштите жртава трговине људима

Служба за координацију заштите жртава трговине људима као посебна организациона јединица Центра обавља следеће послове:

 • идентификација жртава трговине људима;
 • процена ризика, снага, стања, потреба жртава трговине људима и других особа  у њиховом окружењу;
 • израђује индивидуалне планове услуга заштите;
 • упућује корисника центру за социјални рад, установи за смештај корисника другом пружаоцу услуга односно другој установи ради реализације мера заштите и пружања услуга;
 • врши послове праћења реализације планираних мера заштите;
 • кординира процесом заштите жртава трговине људима;
 • обавља послове координације добровољног повратка жртве у земљу порекла;
 • сарађује са надлежним органима, организацијама и другим службама са циљeм заштите жртава;
 • координира активностима у вези припреме жртве за учешће у судским поступцима
 • прикупља информације о расположивим програмима заштите жртава; расположивим услугама у циљу пружања помоћи и подршке жртвама трговине људима;
 • води евиденцију и документацију у складу са прописима који уређују ову област
 • води базе података о идентификованим жртвама;
 • обавља друге послове у складу са законом, татутом и другим општим актима Центра.

Служба има руководиоца и четири стручна радника. 

O Центру за заштиту жртава трговине људима  

Након доношења Уредбе о мрежи установа социјалне заштите („Службени гласник" 16/2012 од 07.03.2012.г), Влада Републике Србије је 13.04.2012. године основала Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд.

Центар за заштиту жртава трговине људима, основан као установа социјалне заштите, обавља послове процене стања, потреба, снага и ризика жртава трговине људима, врши послове идентификације и обезбеђује адекватну помоћ и подршку жртвама трговине људима, у циљу њиховог опоравка и реинтеграције.

У том смислу, Центар координира активностима пружања услуга социјалне заштите жртвама трговине људима, сарађује са центрима за социјални рад, установама за смештај корисника, другим органима, службама и организацијама, с циљем обезбеђивања најбољег интереса и безбедности жртава трговине људима.

Решењем Министарства рада и социјалне политике бр. 021-01-20/2012-09 од 07.05.2012. године именовани су чланови Привременог Управног и Надзорног одбора Центра. Привремени УО Центра, на седници одржаној дана 24.05.2012. године донео је Статут Центра, а Министарство рада и социјалне политике је, на основу члана 12. став 1. Закона о социјалној заштити, дало сагласност на Статут Центра актом бр. 110-00-567/2012-09 од 28.05.2012.г.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Центра за заштиту жртава трговине људима, на које је Министарство рада и социјалне политике дало сагласност актом бр. 110-00-676/2012-09 од 27.06.2012.године, прецизно је дефинисана структура Центра, општи послови Центра као и конкретне активности и задаци свих запослених у Центру.

Статутом Центра за заштиту жртава трговине људима и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака предвиђено је да Центар своју делатност обавља у оквиру две организационе јединице, Службе за кординацију заштите жртава трговине људима и Прихватилишта за жртве трговине људима, уз напомену да за сада функционише Служба за коридинацију заштите жртава трговине људима, са контакт телефонима 063 610 590 и 062 575 197 и мејл адресом: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..
Е мејл Центра за заштиту жртава трговине људима је Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Преузмите документе у пдф формату:

1. Уредба о мрежи установа социјалне заштите,
2. Статут Центра,
3. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и задатака Центра за заштиту жртава трговине људима.

ПРЕУЗМИТЕ ИНФО ЛИФЛЕТ PDF