Dežurni telefon dostupan 24h

 

  

 

Законска регулатива

Полазећи од система социјалне заштите најзначајније је напоменути да Закон о социјалној заштити препознаје потенцијалне жртве, односно жртве трговине људима као кориснике услуга социјалне заштите (члан 41. став 2. тачка 7.). Јако важне чине се и одредбе Породичног закона које Центри за социјални рад непосредно примењују у регулисању породично правне и старатељске заштите корисника посебно када су у питању малолетна лица и лица лишена пословне способности. 

Уз мере породично- правне заштите потенцијалним жртвама односно жртвама трговине људима под законским условима обезбеђује се остваривање права на материјална давања, обезбеђује се одговарајућа правна помоћ уз обавезно благовремено информисање жртве о њеним правима. У остваривању свеобухватне заштите својих корисника центар за социјални рад односно Центар за заштиту жртава трговине људима сарађује са другим државним и недржавним органима, а све у циљу обезбеђивања најбољег интереса корисника. Центри за социјални рад остварују искључиву надлежност у погледу предузимања свих горе наведених активности када су у питању малолетна лица и лица лишена пословне способности док Центар за заштиту жртава трговине људима, Београд своја јавна овлашћења остварује када су у питању одрасла, пунолетна лица жртве трговине људима.

Стицање статуса жртве трговине људима подразумева поступак идентификације који спроводи искључиво Центар за заштиту жртава трговине људима чиме се одређена особа идентификована као жртва трговине људима уводи у систем социјалне заштите.    

Рад са жртвама трговине људима подразумева примену бројних националних и међународних норми. Издвојена је листа прописа релевантних са аспекта заштите, остваривања права и подршке потенцијалним жртвама и жртвама  трговине људима. Ова листа свакако није коначна и биће ажурирана у зависности од доношења нових и промене постојећих норми.   

zakonipodzakkonvencije

 

 

ЗАКОНИ


1. Закон о јавним службама

2. Закон о социјалној заштити

3. Породични закон

4. Закон о заштити података о личности

5. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

6. Закон о заштитнику грађана

7. Кривични законик

8. Законик о кривичном поступку- престаје да важи 15.01.13.г

9. Законик о кривичном поступку- примењује се од 15.01.13.г

10. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица

11. Закон о одузимању имовине проистеке из кривичног дела

12. Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку

13. Закон о странцима

14. Закон о азилу

15. Закон о јавном реду и миру

16. Закон о прекршајима

17. Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља

18. Закон о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним и наследним односима

19. Закон о здравственој заштити

20. Закон о наслеђивању

21. Закон о забрани дискриминације

22. Закон о раду

23. Закон о безбедности и здрављу на раду

24. Закон о спречавању злостављања на раду

25. Закон о платама у државним органима и јавним службама

26. Закон о јавним набавкама

 

ПОДЗАКОНСКИ АКТИ


1. Правилник о оргaнизацији нормативима и стандардима рада центара за социјали рад

2. Правилник о стручним пословима у социјалној заштити

3. Уредба о мрежи установа социјалне заштите

4. Одлука о образовању Савета за борбу против трговине људима

5. Упутство о процедури одобрења првременог боравка страним држављанима жртвама трговине људима

6. Посебан протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања

7. Упуство за поступање са малолетним и млађим пунолетним лицима МУП-а РС

8. Правилник о начину вођења поступка и сачињавању записника о налажењу детета

9. Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите

10. Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити

11. Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

 

МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ


1. Конвенција о ропству (1926)

2. Универзална декларација о људским правима УН (1948)

3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода (1950)

4. Конвенција о укидању принудног рада (1957.г)

5. Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1966)

6. Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966)

7. Конвенција о забрани свих облика дискриминације жена (1979.)

8. Декларација о основним правима жртве криминалитета и жртве злоупотреба власти (1985)

9. Конвенција о правима детета (1989.г)

10. Конвенција о забрани најгорих облика дечијег рада (1999.г)

11. Конвенција УН против транснационалног организованог криминала (2000)

12. Факултативни протокол уз конвенцију о правима детета у погледу укључивања деце у оружане сукобе (2000.г)

13. Факултативни протокол уз конвенцију о правима детета о продаји деце, дечијој проституцији и дечијој порнографији (2000.г)

14. Палермо протокол - Допунски протокол за спречавање,сузбијање и кажњавање трговине људима нарочито женама и децом (2000.г)

15. Конвенција Савета Европе против трговине људима (2005.г)

 

Врх стране