Делатност Центра за заштиту жртава трговине људима

Центар за заштиту жртава трговине људима (даље: Центар) је установа у систему социјалне заштите чија је основна делатност усмерена ка свеобухватној заштити жртава трговине људима. Заштита жртава трговине људима је од општег интереса јер трговина људима представља најтежи облик кршења људских права и једну од најпрофитабилнијих криминалних активности. Делатност Центра подразумева како идентификацију и утврђивање статуса жртве трговине људима, тако и свеобухватну координацију активности свих субјеката на националном нивоу, активности које се тичу заштите права и интереса жртава трговине људима.

У том смислу, Центар координира активностима пружања услуга социјалне заштите жртвама трговине људима, сарађује са центрима за социјални рад, установама за смештај корисника, МУП-ом, јавним тужилаштвима, судовима, удружењима грађана и другим службама и организацијама, с циљем обезбеђивања најбољег интереса и безбедности жртава трговине људима.

Делатност Центра прецизно је дефинисана чланом 9. Статута према којем Центар покривајући целу територију Републике Србије:

 • врши процену стања, потреба, снага и ризика жртава трговине људима и на основу показатеља који указују да је лице жртва, идентификацију, у складу са законским овлашћењима у домену регистроване делатности, с циљем обезбеђења одговарајуће помоћи и подршке, као и процену и других значајних особа у њиховом окружењу;
 • израђује индивидуалне планове пружања услуга и заштите жртава трговине људима;
 • врши праћење реализације планова услуга и заштите, као и исхода заштите и подршке жртава;
 • координира активностима пружања услуга социјалне заштите жртвама трговине људима, у складу са утврђеним потребама и приоритетима у складу са законским овлашћењима у домену регистроване делатности, и сарађује са центрима за социјални рад, другим органима, службама и организацијама, с циљем реинтеграције, добровољног повратка у државу порекла, односно другог начина обезбеђивања најбољег интереса и безбедности жртава трговине људима;
 • иницира активности у циљу успоставања и унапређења сарадње и механизама, за заштиту жртава трговине људима на националном и међународном нивоу;
 • пружа услуге ургентног прихвата жртвама трговине људима;
 • води евиденцију и документацију о корисницима и пруженим услугама помоћи и подршке жртвама, у оквиру регистроване делатности, у складу са законом;
 • учествује у истраживањима у области трговине људима и заштитом жртава трговине људима;
 • учествује у пројектним активностима и иницира упаређења система
 • израђује и издаје стручну литературу од значаја за заштиту жртава трговине људима;
 • информише заједницу о својим пословима и промовише свој рад путем годишњих извештаја, коришћењем интернет сајта, брошура и сл, а у складу са својим прогрмом рада и стратегијом информисања;
 • организује конференције и семинара с циљем унапређења заштите жртава трговине људима;
 • обавља и друге послове у складу са законом, стандардима и другим прописом.
             

У складу са нормама о класификацији делатности, претежна делатност Центра је 88.99 "остала непоменута социјална заштита без смештаја".

            Центар за заштиту трговине људима обавља своју делатност кроз две организационе јединице чији се међусобни односи заснивају на начелима сарадње, одговорности, правовременог информисања уз усклађивање стручних поступака, приступа и процедура у раду са корисницима. Организационе јединице Центра су:

            За сада у оквиру Центра функционише само Служба за координацију заштите жртава трговине људима.

ПРЕУЗМИТЕ ИНФО ЛИФЛЕТ PDF