Dežurni telefon dostupan 24h

 

2017

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима од дана 23.01.2017.године, директор Центра за заштиту жртава трговине људима донео је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2017. годину. Овим планом јавних набавки се уређују набавке добара, услуга и радова планираних у 2017. години. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ се састоји од Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује. План јавних набавки за 2017. годину можете преузети кликом на линк испод:

pdf ПРЕУЗМИ ОВДЕ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАКИ (ОВДЕ)


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА -

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 107/17 од 24.01.2017.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – бњзоловни бензин БМБ 95 - шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача. У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 108/1/17 од 24.01.2017.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 24.01.2017.године.

Рок за достављање понуда је среда 01.02.2017.године до 12.часова.
Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

1. Позив за поношење понуда
2. Конкурсна документација
3. Записник о отварању понуда
4. Извештај о стручној оцени понуда
5. Одлука о додели уговора
6. Обавештење о закљученом уговору

 


2016

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима од дана 26.07.2016. године, директор Центра за заштиту жртава трговине људима донео је ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2016. годину. Овим планом јавних набавки се уређују набавке добара, услуга и радова планираних у 2016.години. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ се састоји од Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

Измењен и допуњен План јавних набавки за 2016. Годину можете преузети испод:

pdf ПРЕУЗМИ ОВДЕ

На основу члана 22.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Центар за заштиту жртава трговине људима објављује:


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА -

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 62/16 од 25.01.2016.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности - бензин Евро Премиум БМБ 95 - шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 63/1/16 од 25.01.2016.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 25.01.2016.године.

Рок за достављање понуда је уторак 02.02.2016.године до 12.часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 3. ЗАПИСНИК О ОТВАРАЊУ ПОНУДА
 4. ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОЈ ПРОЦЕНИ
 5. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 2015

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима бр. 235/15 од дана 27.01.2015.године, директор Центра за заштиту жртава трговине људима донео је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2015. годину. Овим планом јавних набавки се уређују набавке добара, услуга и радова планираних у 2015. години. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ се састоји од Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

План јавних набавки за 2015. годину можете преузети испод:

pdf ПРЕУЗМИ ОВДЕ

На основу члана 22. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012,14/15 и 68/15), Центар за заштиту жртава објавио је свој интерни акт којим се регулише поступак јавне набавке унутар наручиоца.

Правилник о јавним набавкама можете преузети испод:

Правилник о јавним набавкама


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ПРАВНИХ-АДВОКАТСКИХ УСЛУГА

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 299/15 од 13.02.2015.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности - Правне-адвокатске услуге- шифра из општег речника јавних набавки 79112000.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 300/1/15 од 13.02.2015.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 13.02.2015.године.

Рок за достављање понуда је понедељак 23.02.2015.године до 12.часова. Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 3. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
 4. РЕШЕЊЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА НАФТНИХ ДЕРИВАТА -

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 241/15 од 29.01.2015.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности - бензин Евро Премиум БМБ 95 - шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 242/1/15 од 29.01.2015.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 29.01.2015.године.

Рок за достављање понуда је понедељак 09.02.2015.године до 12.часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ
 4. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
 5. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
 6. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА - ОДГОВОР НАРУЧИОЦА

 


2014

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/2012), Финансијског плана Центра за заштиту жртава трговине људима бр. 177/14 од дана 22.01.2014.године и овлашћења из члана 32. Статута, директор Центра за заштиту жртава трговине људима донео је ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2014. годину.  Овим планом јавних набавки се уређују набавке добара, услуга и радова планираних у 2014. години. ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ се састоји од Плана јавних набавки и плана набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује.

План јавних набавки за 2014. годину можете преузети испод:

pdf    Преузми овде

 ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ –

- НАБАВКА ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА -


Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 1217/14 од 20.11.2014.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности – Теренско возило - шифра из општег речника јавних набавки 34113300.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 1219/1/14 од 20.11.2014.године. 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 20.11.2014.године.

Рок за достављање понуда је 28.11.2014.године до 12. часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

Преузмите документацију:

 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 1219/14 од 20.11.2014.г

 2. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 1219/1/14 од 20.11.2014.г

 3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 4. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА 
НАФТНИХ ДЕРИВАТА -

БЕЗОЛОВНИ БЕНЗИН ПРЕМИУМ БМБ95

 

Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 304/14 од 23.01.2014.године покренут је поступак јавне набавке мале вредности - бензин Евро Премиум БМБ 95 - шифра из општег речника јавних набавки 09132100 путем електронских картица за набавку горива на бензинским станицама понуђача.

У складу са наведеном Одлуком израђена је конкурсна документација за предметну јавну набавку бр. 314/1/14 од 27.01.2014.године. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на сајту Наручиоца и Порталу јавних набавки дана 27.01.2014.године.

Рок за достављање понуда је 03.02.2014.године до 12. часова.

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана у 12.30 часова.

 

Преузмите документацију:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА бр. 314/14 од 27.01.2014.године

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 314/1/14 од 27.01.2014.године  

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА бр 331-14 дана 05.02.2014. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ бр. 357/14 од 12.02.2014. године

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА + ОДГОВОР НАРУЧИОЦА


 

Врх стране