Dežurni telefon dostupan 24h

 

Среда, 21 Новембар 2018 08:14

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

На основу члана 32. Статута Центра за заштиту жртава трговине људима, Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 51. Бр:112-4425/2018  од 31.05.2018. године и Одлуке бр. 1694/1/18 од 08.11.2018. године, ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА оглашава

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 

ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

 

      I  Конкурс се расписује за следећа радна места:

 

1.      Радно место: Руководилац прихватилишта при Центру за заштиту жртава трговине  

    људима: 1 извршилац

 

Услови за рад на радном месту: Високо образовање из области социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије,  дефектологије и специјалне педагогије, на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмање четири године,
 по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године, знање рада на рачунару; лиценца за обављање основних стручних послова, у складу са законом којим се уређује социјална заштита и прописима донетим на основу закона; завршен програм обуке који је релевантан за рад са жртвама трговине људима у Центру за заштиту жртава трговине људима, најмање пет година радног искуства у струци.

           Опис послова: према одредбама члана 16. Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за заштиту жртава трговине људима. Текст Правилника можете преузети овде

           

2.       Радно место: Стручни радник на услугама смештаја: 5 извршилаца

 

Услови за рад на радном месту: Високо образовање на студијама из области социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије, дефектологије и специјалне педагогије,у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на основним студијама из области социјалног рада, психологије, педагогије, андрагогије,  дефектологије и специјалне педагогије у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године; изузетно: на студијама првог степена по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године и високо образовање у трајању од најмање две године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и радним исксутвом на тим пословима стеченим до дана ступања на снагу ове уредбе, завршен одговарајући акредитовани програм обуке , у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите; лиценца за обављање послова, у складу са законом којим се уређује социјална заштита и прописима донетим на основу закона; знање рада на рачунару; најмање једна година радног искуства у струци у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите.

            Опис послова: према одредбама члана 17. Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за заштиту жртава трговине људима.

 

3.    Радно место: Сарадник у Центру за заштиту жртава трговине људима: 2 извршиоца 

Услови за рад на радном месту: средње образовање, завршен програм обуке који је релевантан за непосредни рад са жртвама трговине људима; најмање шест месеци радног искуства у складу са прописима којима се уређује област социјалне заштите.

            Опис послова: према одредбама члана 18. Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за заштиту жртава трговине људима.

 

4.    Радно место: Спремачица: 1 извршилац  

 Услови за рад на радном месту: основно образовање

             Опис послова: према одредбама члана 19. Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за заштиту жртава трговине људима.

 

 1. Радно место: Возач: 1 извршилац  

Услови за рад на радном месту: средња стручна спрема, положен возачки испит »Б» категорије;

 

             Опис послова: према одредбама члана 13. Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за заштиту жртава трговине људима.

 

II Општи услови за запослење

 

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да се против њега не води кривични поступак или истрага за кривична дела за која се гони по службеној дужности, да има здравствену (психичку и физичку) способност за рад на пословима радног места за који конкурише.

 

III  Место рада: Смедерево, Мала Крсна  

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Сектор за антидискриминациону политику и унапређење родне равноправнопсти, ул. Немањина бр. 22-26 Београд са назнаком  „ЗА ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДИМА-ЈАВНИ КОНКУРС”

 

V Лице које је задужено за давање обавештења: Радојка Јанићијевић бр. тел: 069/205-22-35, технички секретар, email adresa: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

            VI Рок за подношење пријава: рок за подношење пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

 

            VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 

 • пријава потписана својеручно са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;  
 • уверење о држављанству;
 • извод из матичне књиге рођених;
 • доказ о одговарајућој стручној спреми (диплома или уверење), 
 • уверење да лице није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци (издаје надлежна полицијска управа, не старије од 6 месеци), уверење да против лица није покренут кривични поступак, нити је покренута истрага и претходни поступак (издат од стране надлежног суда, не старије од 6 месеци)
 • лиценца или уверење за радна места за која се тражи поседовање лиценце за обављање основних стручних послова (радно место бр.1 и радно место бр.2)
 • исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврда, уговори, решење и други акти из којих се може утврдити на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство);
 • уверење/а потврде/а о завршеним програмима обуке релевантним за рад са жртвама трговине људима неопхоидних за обављање послова наведених за радна места под бр. 1, бр.2 и бр. 3. За радно место бр. 5. фотокопија возачке дозволе. 

 

Уз пријаву на оглас потребно је приложити фотокопије свих доказа наведених огласом о јавном конкурсу. 

 

 

VIII  Са кандидатима чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за запослење на оглашеном радном месту, извршиће се провера оспособљености, знања и вештина, и то:

 

o   за радно место бројем 1. и 2. – познавање надлежности Центра за заштиту жртава трговине људима, познавање међународних прописа у области заштите права жртава трговине људима,  вештина комуникације - усменим путем, логичко и аналитичко резоновање, организационе способности и вештина руковођења (вештина руковођења проверава се само за радно место под бр. 1) путем стандардизованих психолошких тестова, знање рада на рачунару – практичним радом на рачунару; остале способности биће провераване увидом у сертификате о завршеном  програму обуке који је релевантан за рад са жртвама трговине људима (Примена индикатора за прелиминарну идентификацију жртава трговине људима, Центри за социјални рад у заштити жртава трговине људима, програми за рад са жртвама насиља, за рад са децом и одраслима са менталним тешкоћама и други релевантни програми обуке који се односе на саветодавни рад и подршку жртвама) и лиценце за обављање основних стручних послова.

o   за радно место број 3. познавање надлежности Центра за заштиту жртава трговине људима,  вештина комуникације - усменим путем, логичко и аналитичко резоновање, организационе способности путем стандардизованих психолошких тестова; остале способности биће провераване увидом у сертификате о завршеном  било ком програму обуке који је релевантан за рад са жртвама трговине људима,

o   за радно место број 4. вештина комуникације усменим путем и логичко и аналитичко резоновање, организационе способности путем стандардизованих психолошких тестова,

o   за радно место број 5. вештина комуникације усменим путем и логичко и аналитичко резоновање, организационе способности путем стандардизованих психолошких тестова.

 

Кандидати ће благовремено бити обавештени о месту и тачном термину провере, на контакте које наведу у пријавама.

 

VIII Пријавом на јавни конкурс кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Центар за заштиту жртава трговине људима.

 

НАПОМЕНЕ:

 

 • Радни однос се заснива на неодређено време.
 • Кандидати који конкуришу на више радних места подносе појединачне пријаве за свако радно место на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.
 • Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се разматрати.
 • Кандидат који буде изабран, пре закључивања уговора о раду дужан је да достави оригинале или оверене фотокопије свих доказа који се траже за заснивање радног односа као и лекарско уверење којим се доказује општа здравствена способност без ограничења за рад на радном месту за које је оглашен јавни конкурс.
 • Овај оглас објављује се на интернет страници Центра за заштиту жртава трговине људима, Министарства за рад, запошљавање, социјална и борачка питања и интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
 • Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола и обрнуто.

    

 

 

Read 1297 times Last modified on Среда, 21 Новембар 2018 08:31
Врх стране