Служба за координацију заштите жртава трговине људима

Служба за координацију заштите жртава трговине људима као посебна организациона јединица Центра обавља следеће послове:

 • идентификација жртава трговине људима;
 • процена ризика, снага, стања, потреба жртава трговине људима и других особа  у њиховом окружењу;
 • израђује индивидуалне планове услуга заштите;
 • упућује корисника центру за социјални рад, установи за смештај корисника другом пружаоцу услуга односно другој установи ради реализације мера заштите и пружања услуга;
 • врши послове праћења реализације планираних мера заштите;
 • кординира процесом заштите жртава трговине људима;
 • обавља послове координације добровољног повратка жртве у земљу порекла;
 • сарађује са надлежним органима, организацијама и другим службама са циљeм заштите жртава;
 • координира активностима у вези припреме жртве за учешће у судским поступцима
 • прикупља информације о расположивим програмима заштите жртава; расположивим услугама у циљу пружања помоћи и подршке жртвама трговине људима;
 • води евиденцију и документацију у складу са прописима који уређују ову област
 • води базе података о идентификованим жртвама;
 • обавља друге послове у складу са законом, татутом и другим општим актима Центра.

Служба има руководиоца и четири стручна радника.