МЕЂУНАРОДНЕ КОНВЕНЦИЈЕ

(у пдф формату)

1. Конвенција о ропству (1926)

2. Универзална декларација о људским правима УН (1948)

3. Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода (1950)

4. Конвенција о укидању принудног рада (1957.г)

5. Међународни пакт о грађанским и политичким правима (1966)

6. Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима (1966)

7. Конвенција о забрани свих облика дискриминације жена (1979.)

8. Декларација о основним правима жртве криминалитета и жртве злоупотреба власти (1985)

9. Конвенција о правима детета (1989.г)

10. Конвенција о забрани најгорих облика дечијег рада (1999.г)

11. Конвенција УН против транснационалног организованог криминала (2000)

12. Факултативни протокол уз конвенцију о правима детета у погледу укључивања деце у оружане сукобе (2000.г)

13. Факултативни протокол уз конвенцију о правима детета о продаји деце, дечијој проституцији и дечијој порнографији (2000.г)

14. Палермо протокол - Допунски протокол за спречавање,сузбијање и кажњавање трговине људима нарочито женама и децом (2000.г)

15. Конвенција Савета Европе против трговине људима (2005.г)

Подзаконски акти (у пдф формату)

 

1. Правилник о оргaнизацији нормативима и стандардима рада центара за социјали рад

2. Правилник о стручним пословима у социјалној заштити

3. Уредба о мрежи установа социјалне заштите

4. Одлука о образовању Савета за борбу против трговине људима

5. Упутство о процедури одобрења првременог боравка страним држављанима жртвама трговине људима

6. Посебан протокол о поступању полицијских службеника у заштити малолетних лица од злостављања и занемаривања

7. Упуство за поступање са малолетним и млађим пунолетним лицима МУП-а РС

8. Правилник о начину вођења поступка и сачињавању записника о налажењу детета

9. Правилник о лиценцирању организација социјалне заштите

10. Правилник о лиценцирању стручних радника у социјалној заштити

11. Правилник о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите

ЗАКОНИ

( у пдф формату)

1. Закон о јавним службама

2. Закон о социјалној заштити

3. Породични закон

4. Закон о заштити података о личности

5. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

6. Закон о заштитнику грађана

7. Кривични законик

8. Законик о кривичном поступку- престаје да важи 15.01.13.г

9. Законик о кривичном поступку- примењује се од 15.01.13.г

10. Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица

11. Закон о одузимању имовине проистеке из кривичног дела

12. Закон о програму заштите учесника у кривичном поступку

13. Закон о странцима

14. Закон о азилу

15. Закон о јавном реду и миру

16. Закон о прекршајима

17. Закон о решавању сукоба закона са прописима других земаља

18. Закон о решавању сукоба закона и надлежности у статусним, породичним и наследним односима

19. Закон о здравственој заштити

20. Закон о наслеђивању

21. Закон о забрани дискриминације

22. Закон о раду

23. Закон о безбедности и здрављу на раду

24. Закон о спречавању злостављања на раду

25. Закон о платама у државним органима и јавним службама

26. Закон о јавним набавкама